ભાગીદારો

એબીબી
ફોર્ડ
એલજી
બોર્ગવર્નર
ટોયોટા
લિન્ડે
બોશ
ગેરેટ
નિડેક
ડાયસન
જીએમ
સિમેન્સ
ઇલેક્ટ્રોલક્સ
એમેઝોન