ધોરણો

પીડીએફ આઇકન

DIN_IEC_60404_2003-02 ચુંબકીય સામગ્રી

પીડીએફ આઇકન

GB_T 3217-1992 કાયમી ચુંબકીય સામગ્રીના ચુંબકીય ગુણધર્મોની પરીક્ષણ પદ્ધતિઓ

પીડીએફ આઇકન

GB_T 3217-2013 IEC 60404-51993.MOD કાયમી ચુંબકીય સામગ્રી - ચુંબકીય ગુણધર્મોને માપવાની પદ્ધતિઓ

પીડીએફ આઇકન

GB_T 9637-2001 ઇલેક્ટ્રોટેક્નિકલ પરિભાષા-ચુંબકીય સામગ્રી અને ઘટકો

પીડીએફ આઇકન

GB_T 12796.1-2012 કાયમી ફેરાઇટ મેગ્નેટ-ભાગ1 સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ

પીડીએફ આઇકન

GB_T 12796.2-2012 કાયમી ફેરાઈટ મેગ્નેટ-પાર્ટ2 માઇક્રોમોટર્સમાં ઉપયોગ માટે કાયમી ફેરાઈટ મેગ્નેટ માટે વિભાગીય સ્પષ્ટીકરણ

પીડીએફ આઇકન

GB_T 12796-1991 કાયમી ફેરાઇટ મેગ્નેટ માટે સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ

પીડીએફ આઇકન

GB_T 13560-2000 સિન્ટર્ડ નિયોડીમિયમ આયર્ન બોરોન કાયમી ચુંબક માટે સામગ્રી

પીડીએફ આઇકન

GB_T 13560-2009 સિન્ટર્ડ નિયોડીમિયમ આયર્ન બોરોન કાયમી ચુંબક માટે સામગ્રી

પીડીએફ આઇકન

GB_T 13888-1992 ખુલ્લા મેગ્નેટિક સર્કિટમાં ચુંબકીય સામગ્રીની બળજબરી માપવાની પદ્ધતિઓ

પીડીએફ આઇકન

GB_T 13888-2009 IEC 60404-71982 ખુલ્લા મેગ્નેટિક સર્કિટમાં ચુંબકીય સામગ્રીની બળજબરી માપવાની પદ્ધતિઓ

પીડીએફ આઇકન

GB_T4180-2000 રેર અર્થ કોબાલ્ટની કાયમી ચુંબકીય સામગ્રી

પીડીએફ આઇકન

GB_T4180-2012 રેર અર્થ કોબાલ્ટની કાયમી ચુંબકીય સામગ્રી

પીડીએફ આઇકન

IS-3073_1967 ભારત_આકારણી_ઓફ_સરફેસ_રોફન્સ

પીડીએફ આઇકન

ISO-TS-16949-2009-ત્રીજી-આવૃત્તિ